Zásady ochrany osobných údajov

 1. Všeobecné informácie Záleží nám na ochrane Vášho súkromia. Preto si prosím pozorne prečítajte tieto podmienky ochrany súkromia (ďalej len „Podmienky ochrany súkromia“).Tieto Podmienky ochrany súkromia podrobne popisujú ako Rozvoj Dieťaťa. získava, používa, uchováva a prípadne zverejňujeme Vaše osobné údaje pri jednotlivých činnostiach vykonávaných spoločnosťouRozvoj Dieťaťa.Ak sa v týchto Podmienkach ochrany súkromia používa pojem „Rozvoj Dieťaťa“, má sa tým na mysli spoločnosť Rozvoj Dieťaťa, so sídlom Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 45778183.Tieto Podmienky ochrany súkromia sú súčasťou aj VOP.

  Rozvoj Dieťaťa spracúva Vaše Osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Kupujúci poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je povinný sám zvážiť do akej miery takéto osobné údaje poskytne. Bez poskytnutia niektorých osobných údajov však Prevádzkovateľ nemôže reagovať na podnet či žiadosť, nemôže s kupujúcim uzatvoriť zmluvu alebo nemôže plniť svoje zákonné povinnosti.

  Kupujúci zodpovedá za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov a Rozvoj Dieťaťa sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto osobných údajov spoliehať. Rozvoj Dieťaťa nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by kupujúcemu alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých osobných údajov.

 2. Definície pojmovNa účely týchto Podmienok majú nasledovné pojmy tento význam:„Osobné údaje“ znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná a ktoré spracúva Rozvoj Dieťaťa na niektorý z účelov uvedených v týchto Podmienkach ochrany súkromia.„Prevádzkovateľ“ znamená konkrétnu osobu, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov a je ním Rozvoj Dieťaťa v súlade s týmto Podmienkami ochrany súkromia.„Sprostredkovateľ“ znamená iná osoba ako Prevádzkovateľ v danom prípade, ktorá v mene Prevádzkovateľa v konkrétnom prípade spracúva Osobné údaje.

  „GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

  „Portál“ znamená webové stránky, ktorých prevádzkovateľom je Prevádzkovateľ prevádzkovaných na internetovej doméne www.rozvojdietata.sk. Portál zahŕňa všetky a akékoľvek časti webovej stránky, jej podstránok, ich obsah, zdrojové a strojové kódy tak ako je v akomkoľvek čase dostupný a prevádzkovaný na vyššie uvedenej doméne.

  Ostatné pojmy uvádzané v týchto Podmienkach ochrany súkromia majú rovnaký význam ako v platných VOP.

 3. Rozsah spracúvania osobných údajovPrevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúceho v nasledovných prípadoch:

a)  Kupujúci používa a pristupuje k Portálu;

b) Kupujúci vyplní osobné údaje do registračného formulára pre založenie účtu a dôjde k vytvoreniu tohto účtu alebo ak zmení tieto údaje;

c) Kupujúci vyplní osobné údaje do niektorého kontaktného formulára na Portáli alebo kontaktuje Prevádzkovateľa prostredníctvom emailu;

d) Kupujúci vyplní osobné údaje do políčka pre vyžiadanie reklamných a informačných správ (newsletter);

e) Ak kupujúci urobí objednávku, uzatvorí s Prevádzkovateľom kúpnu zmluvu a pri plnení tejto kúpnej zmluvy;

f) Pri používaní Portálu Prevádzkovateľ alebo tretie osoby spracúvajú údaje, ktoré môžu kupujúceho identifikovať nepriamo najmä údaje z používania cookies, beaconov, pixelov a iných podobných programov, ktoré sú na Portáli prevádzkované a to najmä:

i) informácie a dáta zo zariadení, ktoré kupujúci používa na prístup na Portál, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o zariadení kupujúceho;

ii) dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré server Portálu automaticky ukladajú kedykoľvek kupujúci pristupuje k Portálu (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, počet klikov, stránky, ktoré kupujúci uvidí alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach kupujúci strávi a iné);

iii) geolokačné informácie o polohe zariadenia, z ktorého kupujúci pristupuje k Portálu;

iv) informácie získané prostredníctvom súborov cookies a iných programov na monitorovanie návštevníkov, a to vrátane cookies a monitorovacích programov partnerov Portálu alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí (pre viac informácií ako spoločnosť Google spracúva osobné údaje navštívte nasledovnú stránku https://policies.google.com/technologies/partner-sites).

4. Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva za podmienok a v medziach stanovených platnou právnou úpravou osobné údaje kupujúceho na tieto účely:

a, uzavretie a plnenie objednávky a kúpnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a kupujúcim;

b, zasielania zľavových kupónov v deň narodením dieťaťa (ak je tento údaj vyplnený);

c, poskytovania, zlepšovania a optimalizáciu prevádzky Portálu, na zvýšenie komfortu pri jeho používaní, na zabezpečenie technickej podpory Portálu, analytického a štatistického vyhodnotenia používania Portálu, zistenia a zabránenia zneužívania Portálu (vrátane prevencie pred podvodmi, bezpečnostnými incidentami a inými podobnými aktivitami), vyhodnotenia rizík;

d, poskytovanie zákazníckej podpory Portálu a odpovedanie na dotazy, otázky, žiadosti kupujúceho vrátane uplatňovania práv dotknutých osôb podľa GDPR a prijímanie opatrení v súvislosti s dotazom, otázkou alebo žiadosťou;

e, zasielanie informačných, servisných a reklamných správ (newsletter) a notifikácií;

f, plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.


5. Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

a, prijatie opatrení pred uzatvorením zmluvy ako aj nevyhnutnosť ich spracúvania pre splnenie zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR najmä plnenie zmluvného vzťahu, ktorý je upravený VOP a pri plnení objednávky a kúpnej zmluvy vrátane vybavovania odstúpení od zmluvy, reklamácií;

b, oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorým je oprávnený záujem na zaistení riadnej prevádzky Portálu a všetkých jeho funkcionalít, optimalizácií a vylepšení služieb Prevádzkovateľa a poskytovaní kvalitných zákazníckych služieb a služieb, ktoré sú pre zákazníkov zaujímavé a atraktívne, prevencii a ochrane Portálu pred podvodnými a inými nezákonnými konaniami, poškodením, zničením alebo iným narušením, ochrana a obrana práv a nárokov Prevádzkovateľa, poskytovanie priameho marketingu, zvyšovanie návštevnosti Portálu a propagácia Portálu, analýza vlastných služieb a produktov a ich zlepšovanie;

c, plnenie zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a to najmä povinností vyplývajúcich z právnych predpisoch v oblasti ochrany spotrebiteľa a vedenia účtovníctva.


6. Doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané maximálne po dobu nevyhnutne potrebnú na naplnenie účelu spracúvania, tj. vždy minimálne po dobu trvania prevádzky Portálu, resp. trvania zmluvného vzťahu založeného VOP a existencie účtu. Ak dôjde k zrušeniu účtu kupujúceho osobné údaje bude Prevádzkovateľ spracúvať aj primeranú dobu po jeho zrušení v prípade, že by sa kupujúci rozhodol svoj účet znovu aktivovať. Po uplynutí tejto doby dôjde k zmazaniu všetkých osobných údajov spojených s daným účtom.

Prevádzkovateľ bude v niektorých prípadoch osobné údaje spracúvať aj po dobu, po ktorú je Prevádzkovateľ povinný osobné údaje spracúvať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. osobné údaje vyplývajúce z objednávky a daňových dokladov týkajúcich sa objednávok).

Tam kde má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie osobných bude Prevádzkovateľ osobné údaje spracúvať do doby kým dotknutá osoba spracúvanie úspešne namietne.


7. Spracovanie osobných údajov dieťaťa kupujúceho

Pri založení účtu alebo neskôr po jeho vytvorení môže Kupujúci prostredníctvom príslušného formulára poskytnúť Prevádzkovateľovi meno a dátum narodenia jeho dieťaťa (osoby mladšej ako 16 rokov), resp. osoby ktorej je zákonným zástupcom.

Tieto osobné údaje Kupujúci poskytuje za účelom odosielania zľavových kupónov na nákup v obchode Prevádzkovateľa v deň narodením dieťaťa.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov dieťaťa je súhlas zákonného zástupcu dieťaťa a nevyhnutnosť spracúvania týchto osobných údajov k plneniu povinnosti Prevádzkovateľa zo zmluvy, ktorá vniká vyplnením údajov dieťaťa v príslušnom formulári a odoslaním formulára.

Osobné údaje dieťaťa budú spracúvané po dobu v zmysle bodu 6 týchto Podmienok alebo do odvolania súhlasu zákonného zástupcu so spracúvaním týchto osobných údajov.

Pre prihlásenie na zasielanie zľavových kupónov a poskytnutie osobných údajov je potrebné aby Kupujúci zakliknutím príslušného „checkboxu“ vo formulári Prevádzkovateľovi potvrdil, že sa oboznámil s podmienkami ochrany osobných údajov v zmysle týchto podmienok a ako zákonný zástupca dieťaťa tieto osobné údaje dieťaťa Prevádzkovateľovi poskytuje.

 

8. Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje môžu byť poskytnuté alebo zverejnené:

a, subdodávateľom (Sprostredkovateľom), ktorí spracúvajú osobné údaje v mene Prevádzkovateľa ako súčasť ich služieb a činností pre Prevádzkovateľa. Subdodávatelia spracúvajú osobné údaje len na základne pokynov Prevádzkovateľa, v súlade s uzavretou zmluvou, sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nie sú oprávnení používať osobné údaje na iný účel;

b, dodávateľom prepravných služieb, ktorí zabezpečujú doručovanie tovaru kupujúcim;

c, znalcom a oprávneným servisným partnerom výrobcov tovarov v súvislosti s vybavovaním reklamácií;

d, verejným orgánom ak taká povinnosť vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb;

e, prevádzkovateľom cookies, beaconov, pixelov a iných podobných programov, ktoré sú na Portáli prevádzkované v rozsahu podmienok stanovených týmito prevádzkovateľmi (Google, Facebook a iné).


9. Prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ vo všeobecnosti neprenáša osobné údaje mimo Európsky hospodársky priestor s výnimkou niektorých osobných údajov za účelom zasielania správ priameho marketingu, kde využíva služby spoločnosti MailChimp so sídlom v USA. MailChimp podlieha systému ochrany osobných údajov Privacy Shield.

Prevádzkovateľ na Portáli prevádzkuje cookies, beacony, pixely a iné podobné programy, ktoré zbierajú analytické a iné informácie o návštevníkoch Portálu pre prevádzkovateľov týchto programov. Prevádzkovateľ nemá k týmto osobným údajom prístup a nepriraďuje ich k osobným údajom, ktoré má k dispozícií.


10. Práva dotknutej osoby podľa GDPR

Kupujúci má v súlade s GDPR právo požadovať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa jeho osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto osobných údajov (opakované sprístupnenie osobných údajov môže Prevádzkovateľ spoplatniť).

Kupujúci má v súlade s GDPR právo požadovať od Prevádzkovateľa aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a so zreteľom na účel spracovania osobných údajov aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Kupujúci má v súlade s GDPR právo požadovať od Prevádzkovateľa aby bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.

Kupujúci má v súlade s GDPR právo požadovať od Prevádzkovateľa aby obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov.

Kupujúci má v súlade s GDPR právo požadovať od Prevádzkovateľa aby mu poskytol osobné údaje, ktoré sa ho týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať aby Prevádzkovateľ preniesol tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi ale len v prípade, že právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je súhlas kupujúceho alebo plnenie zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Kupujúci má v súlade s GDPR právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie spracúvanie svojich osobných údajov.

Kupujúci má právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


11. Zmeny Podmienok ochrany súkromia

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky ochrany súkromia kedykoľvek meniť alebo upravovať.

Ak Prevádzkovateľ urobí akékoľvek zmeny v týchto Podmienkach ochrany súkromia, umiestni nové Podmienky ochrany súkromia na Portáli a podľa potreby bude o zmene Podmienok ochrany súkromia informovať aj prostredníctvom emailu.
Takto zmenené Podmienky ochrany súkromia budú platné a účinné od momentu, ktorý Prevádzkovateľ určí ako deň ich platnosti a účinnosti a používaním Portálu (každou návštevou webovej stránky) kupujúci vyjadruje súhlas s týmito novými Podmienkami ochrany súkromia.


9.12 Kontakt

Kupujúci alebo iná dotknutá osoba môže Prevádzkovateľa kontaktovať ohľadom ochrany osobných údajov (vrátane uplatnenia práv dotknutých osôb), písomne prostredníctvom listu zaslaného na adresu jeho sídla uvedeného v týchto Podmienkach ochrany súkromia alebo na e-mailovej adrese: office@rozvojdietata.sk.

 

Tieto podmienky nadobudli platnosť dňa 1.1.2020.